Home
                                    

 

Scandinavian Computer Options ApS

   Tlf.: 43 42 48 00  - email: salg@sco.dk

....Links....

 

Kontakt os

SCO Profil

Betingelser

....Home....

.Produkter.

  
 
RAM.......................

  Harddiske..............

  Backup..................

  Netværk.................

  Raid/HBA...............

  ----------------------

  Fujitsu....................

  MemorySolution....

Salgs- og leveringsbetingelser for SCO, Scandinavian Computer Options

 

1. Generelt
Salgs og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer mellem køber og SCO.

2. Priser
Alle priser er i danske kroner og uden moms

Priserne er med forbehold for udsolgte varer, trykfejl, pludselige ændringer i leverandør priser, valuta, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

3. Betaling
Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato for betaling senere end forfalds dagen tillægges morarenter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

4. Levering, forsikring, forsinkelse og transport
Såfremt der ikke er aftalt andet sørger SCO for købers regning for transport af produkterne til købers adresse eller anden adresse aftalt melllem køber og SCO.

SCO vælger transportform og svarer for transportforsikring af produkterne til købers adresse eller anden aftalt adresse.

Risikoen for produkternerne overgår til køber når produkterne er leveret til købers adresse eller anden aftalt adresse.

I det tilfælde køber selv afhenter godset ved SCO adresse eller anden aftalt adresse og/eller selv sørger for transport med fremmed transportør, overgår risikoen ved overlevering til sådan transportør, uanset om transportøren enten selv står for transporten eller udelukkende formidler transporten og ikke selv forestår denne.

SCO kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidigt at informere om eventuelle ændringer i den aftalte leveringstid. SCO er berettiget til at udskyde den ansatte leveringstid, såfremt overskridelsen skyldes force majeure jævnfør afsnit 5.

5. Force majeure
SCO kan annullere ordrer overfor køber eller udskyde disse såfremt arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort SCO opfyldelse af aftalen. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller gøre krav gældende mod SCO.

6. Garanti
På alle produkter tilbydes factory garanti (Producent garanti).

7. Ejendomsforbehold
Ejendomsforbehold SCO forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen incl. Leveringsomkostningerne , renter m.m. er betalt fuldt ud.

8. Returret
Varer tages generelt ikke retur.

9. Specifikationsændringer
SCO forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssige ulemper for køber.

10. Afhjælpnings- og omleveringsret
Ved eventuelle fejl eller mangler kan SCO frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

11. Produktansvar
SCO er kun ansvarlig for for skade forårsaget af en af SCO leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden er SCO 's fejl eller forsømmelse

SCO erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og SCO hæfter ikke for drift tab, avancetab eller andre indirekte tab. SCO er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

SCO er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld:

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort SCO opfyldelse af aftalen. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

12. Driftstab
SCO er ikke ansvarlig for driftstab som følge af leverance eller udebleven leverance af den solgte vare, eller som følge af SCO's rådgivning i forbindelse med køb.

13. Ansvarsbegrænsning
Erstatningsbeløbet overfor SCO kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte vare.

14. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem SCO, Scandinavian Computer Options  og køber skal afgøres efter dansk ret - med udelukkelse af CISG og danske international privatret - med Københavns Byret/Østre Landsret som værneting.

 

Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Glostrup Marts 2008